Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

67

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Društvo za reviziju knjigovodstvo i konsalting FULL REVIZIJA DOO Beograd-Surčin

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

FULL REVIZIJA d.o.o.  

 

Сурчин, Војвођанска 370Б  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

064/2449-124  

 

 

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
20943025     108161047      
        vlada.skulic@gmail.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Влада Скулић Директор неограничено 3008958173530

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Влада Скулић 3008958173530 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Влада (Лазар) Скулић 1012809

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-3025/2014-16     30.09.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   22.07.2013.