Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

68

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Privredno društvo za reviziju CODEX AUDIT d.o.o. Beograd-Novi Beograd

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

CODEX AUDIT d.o.o.  

 

Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 28/VII/25  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/2147-675 064/1700-153  

 

011/2458-707  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
20984376     108364062     www.codexaudit.rs  
        revizija@codexaudit.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Љиљана Његомир Директор неограничено 2901964715194

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Љиљана Његомир 2901964715194 33,33
Оливера Лоци 1402975865074 33,33
Сандра Јелушић 2401974728925 33,33

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Љиљана (Здравко) Његомир 1017113
Оливера (Павел) Лоци 1025013
Сандра (Радослав) Јелушић 1027814

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-1027/2014-16     07.04.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   22.04.2014.