Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

6

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Друштво за ревизију "KRESTON MDM REVIZIJA" д.о.о.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

KRESTON MDM REVIZIJA d.o.o.  

 

Београд, Таковска 11  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/3234-377  

 

011/3244-242  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
20016515     103791082     www.mdmrevizija.com  
        office@mdmrevizija.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Јелена Михић Муњић Директор неограничено 2508983156135

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Јелена Михић Муњић 2508983156135 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља
KRESTON MDM REVIZIJA DOO BEOGRAD - OGRANAK NOVI SAD Нови Сад, Дунавска 6 Србија

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже
KRESTON International Ltd, UK

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Љупка (Милутин) Милетић 1005508
Гордан (Димитрије) Екмечић 1011809
Јелена (Драган) Михић Муњић 1026314
Весна (Бранислав) Митровић Личина 1028014
Ивана (Радован) Столић 1039419

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2332/2014-16     18.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   03.05.2007.