Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

6

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Друштво за ревизију "KRESTON MDM REVIZIJA" д.о.о.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

KRESTON MDM REVIZIJA d.o.o.  

 

Београд, Таковска 11  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/3234-377  

 

011/3244-242  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
20016515     103791082     www.mdmrevizija.com  
        office@mdmrevizija.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Јелена Михић Муњић Директор неограничено 2508983156135

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Јелена Михић Муњић 2508983156135 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже
KRESTON International Ltd, UK

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Гордан (Димитрије) Екмечић 1011809
Катарина (Бошко) Лучић 1027914
Весна (Бранислав) Митровић Личина 1028014
Нада (Коста) Цицовић 1036518
Јелена (Драган) Михић Муњић 1026314
Љупка (Милутин) Милетић 1005508

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2332/2014-16     18.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   03.05.2007.