Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

69

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

PETERHOF AUDIT d.o.o.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

PETERHOF AUDIT d.o.o.  

 

Београд, Призренска 6/4  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/2686-019  

 

011/2686-019  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
20938269     108138093     www.peterhof.rs  
        office@peterhof.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Срђан Цветковић Директор неограничено 0403978710023

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Срђан Цветковић 0403978710023 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-1049/2014-16     07.04.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   09.05.2014.