Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

70

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Crowe RS Advisory d.o.o. Beograd-Stari Grad

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

Crowe RS Advisory d.o.o.  

 

Београд, Мајке Јевросиме 23  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/6558-500  

 

011/6558-501  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
21020109     108540975     www.crowe.rs  
        office@crowe.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Богдан Ђурић Директор неограничено 0409977710249
Ђорђе Димић Директор неограничено 2609977710342

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Богдан Ђурић 0409977710249 25
Ђорђе Димић 2609977710342 24
CBS PARTNERS S.R.L. Italy MI-1698292 51

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља
Crowe RS d.o.o. Београд, Мајке Јевросиме 23 Србија

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже
Crowe Horwath International

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Ђорђе (Предраг) Димић 1018712
Горан (Милован) Скробоња 1018812
Божана (Рајко) Јовковић 1036918
Марија (Јагош) Милетић 1039019

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2343/2014-16     30.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   05.08.2014.