Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

72

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Društvo za reviziju i poslovno savetovanje AGM Audit d.o.o. Beograd

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

AGM Audit d.o.o.  

 

Београд, Теразије 29/18  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/4081-715  

 

011/4084-018  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
21024236     108562787     www.agmgroup.rs  
        office@agmgroup.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Горан Арбутина Директор неограничено 0303983370414

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Горан Арбутина 0303983370414 60
Александар Милосављевић 1003983710274 20
Марко Милојевић 2702983710052 20

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља
AGM Advisory d.o.o. Београд, Теразије 29/18 Србија
AGM Outsourcing d.o.o. Београд, Теразије 29/18 Србија

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже
Correspondent of Mazars, Bruxelles - Belgium

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Божана (Рајко) Јовковић 1036918
Иван (Љубомир) Цакић 1037318
Бранка (Мићо) Радосављевић 1035917
Милена (Бранислав) Томић Трипковић 1021014
Горaн (Гојко) Арбутина 1023913

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2415/2014-16     30.07.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   08.08.2014.