Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

73

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Društvo za računovodstvo i reviziju SALDO REVIZIJA DOO Kruševac

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

SALDO REVIZIJA d.o.o.  

 

Крушевац, Серафима Неготинца 12  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

037/458-395  

 

037/458-395  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
20937289     108133021      
        saldorevizija@gmail.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Ружица Мијатовић Директор неограничено 0202959787427

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Горан Стаменковић 1904986781021 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Ружица (Милисав) Мијатовић 1022815
Горан (Момчило) Стаменковић 1038019
Јован (Радмило) Мијатовић 1040120

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2917/2014-16     18.09.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   25.09.2014.