Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

74

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

LEITNERLEITNER AUDIT d.o.o. Beograd

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

LEITNERLEITNER AUDIT d.o.o.  

 

Београд, Кнез Михаилова 1-3  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/6555-111  

 

011/6555-106  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
21033812     108610407     www.leitnerleitner.com  
        jelena.knezevic@leitnerleitner.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Јелена Кнежевић Директор неограничено 2910982787428
Паво Дједовић Директор неограничено C5T4VF516

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
LEITNERLEITNER AUDIT PARTNERS GmbH FN225532S 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Јелена (Љубомир) Кнежевић 1022215
Тања (Милан) Ђурић 1036618

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-3004/2014-16     29.09.2014.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   10.10.2014.