Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

76

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Društvo za reviziju računovodstvo i poresko savetovanje KLS REVIZIJA d.o.o. Beograd-Stari Grad

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

KLS REVIZIJA d.o.o.  

 

Београд, Косовска 17/II  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/3348-429  

 

 

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
21056774     108732250     www.klsrevizija.rs  
        office@klsrevizija.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Дана Крсмановић Директор неограничено 1611968796820
Иван Стевовић Директор неограничено 2409980710168

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Иван Стевовић 2409980710168 50
Дана Крсмановић 1611968796820 50

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже
Santa Fe Associates International (SFAI)

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Дана (Божа) Крсмановић 1014610
Вуко (Спасоје) Лакчевић 1015520
Јелена (Милан) Петровић 1029115
Иван (Владимир) Стевовић 1032716

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-591/2015-16     09.03.2015.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   11.03.2015.