Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

77

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

ASW audit & advisory doo Beograd

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

ASW audit & advisory d.o.o.  

 

Београд, Теразије 27/5  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

063/7100-535  

 

 

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
21056561     108730856     www.asw.co.rs  
        office@asw.co.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Александар Живковић Директор неограничено 1008982780025

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Александар Живковић 1008982780025 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Александар (Радиша) Живковић 1026614
Обрад (Драган) Роксандић 1040620
Александар (Будо) Миловановић 1040720

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-649/2015-16     13.03.2015.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   31.03.2015.