Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

78

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Društvo sa ograničenom odgovornošću EKONOMSKO-FINANSIJSKA REVIZIJA Beograd-Vračar

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

EKONOMSKO-FINANSIJSKA REVIZIJA d.o.o.  

 

Београд, Ђорђа Вајферта 66  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/2448-172  

 

011/2448-172  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
21084344     108871017      
        efr_vracar@yahoo.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Милош Станојевић Директор неограничено 2502985710026

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Љубиша Станојевић 1010949710156 51
Милош Станојевић 2502985710026 49

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Милош (Љубиша) Станојевић 1032016

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-1144/2015-16     19.05.2015.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   02.06.2015.