Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

79

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Privredno društvo za reviziju I&V Audit d.o.o.

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

I&V Audit d.o.o.  

 

Београд, Јурија Гагарина 237/41  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/4285-565  

 

 

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
21071480     108808242     www.ivaudit.rs  
        office@ivaudit.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Ирена Танасковић Директор неограничено 2001983795025

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Ирена Танасковић 2001983795025 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Ирена (Војин) Танасковић 1025514
Стефан (Милош) Лазаревић 1041220

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2036/2015-16     03.08.2015.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   12.08.2015.