Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

80

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Roedl & Partner Audit d.o.o. Beograd

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

Roedl & Partner Audit d.o.o.  

 

Београд, Доситејева 1А  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/4146-734  

 

011/4141-732  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
21104701     108979123     www.roedl.com  
        zeljko.kisa@roedl.pro 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Radu-Dragos Dobrescu Директор неограничено C34P4666J
Жељко Киса Директор неограничено 1911970381526

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
R P Rödl GmbH W S HRB 21422 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља
ROEDL & PARTNER D.O.O. Београд, Чика Љубина 16/2 Србија

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже
ROEDL & PARTNER

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Жељко (Неђо) Киса 1006708
Рајко (Мирослав) Степановић 1041820

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2028/2015-16     03.08.2015.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   12.08.2015.