Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

81

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

FinExpertiza d.o.o. Beograd

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

FinExpertiza d.o.o.  

 

Београд, Кнеза Милоша 90А/43, Skyline  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/3228-931  

 

 

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
21105830     108984934     www.finexpertiza.rs  
        office@finexpertiza.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Срђан Божовић Директор неограничено 1606977721848
Маја Марић Директор неограничено 0105981787435

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Срђан Божовић 1606977721848 25
Маја Марић 0105981787435 25
Сава Лукић 2107982840003 25
Драго Инђић 0207982790054 25

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже
FinExpertiza LLC, Moscow, Russia

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Срђан (Иван) Божовић 1021512
Маја (Љупче) Марић 1022513
Сава (Стеван) Лукић 1024913
Драго (Милован) Инђић 1027514
Владимир (Ново) Црногорац 1034317

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2067/2015-16     03.08.2015.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   12.08.2015.