Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

82

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

KULEZIĆ & CONSULTATION d.o.o. Beograd-Vračar

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

KULEZIĆ & CONSULTATION d.o.o.  

 

Београд, Михаила Гавриловића 29/2/7  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

063/493-904  

 

 

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
21117846     109046435     www.kulezicconsultation.com  
        jelena.kulezic@kulezicconsultation.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Јелена Кулезић Директор неограничено 1203972777015
Марина Петровић Директор неограничено 1110981805058

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Јелена Кулезић 1203972777015 50
Марина Петровић 1110981805058 50

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Јелена (Душан) Кулезић 1017411
Марина (Дамир) Петровић 1024213

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2539/2015-16     25.09.2015.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   01.10.2015.