Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

83

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

CENEP REVIZIJA DOO

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

CENEP REVIZIJA d.o.o.  

 

Београд, Љубише Миодраговића 11Ј/IV/19  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

069/643-262  

 

 

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
21133485     109153086      
        officeceneprevizija@gmail.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Мирјана Вујошевић Ђукић Директор неограничено 0708964945023

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Мирјана Вујошевић Ђукић 0708964945023 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Мирјана (Шћепан) Вујошевић Ђукић 1028815

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-1650/2016-16     18.05.2016.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   24.05.2016.