Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

84

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

PAN REVIZIJA PLUS DOO ZA REVIZIJU I KONSALTING NOVI SAD

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

PAN REVIZIJA PLUS d.o.o.  

 

Нови Сад, Толстојева 6  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

021/4746-300  

 

021/540-727  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
21199265     109534124     www.panrevizija.co.rs  
        office@panrevizija.co.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Тибор Матин Директор неограничено 2301956800010
Драгана Станисављев Директор неограничено 2010969805041

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Тибор Матин 2301956800010 50
Драгана Станисављев 2010969805041 50

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља
PAN REVIZIJA DOO ZA REVIZIJU I KONSALTING Нови Сад, Толстојева 6 Србија
Тибор Матин Нови Сад, Толстојева 6 Србија

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Тибор (Лајош) Матин 1000507
Драгана (Љубомир) Станисављев 1011609

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2190/2016-16     07.07.2016.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   18.07.2016.