Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

85

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Parker Russell d.o.o. Beograd

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

Parker Russell d.o.o.  

 

Београд, Јабланичка 184А  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

064/2656-930  

 

 

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
21197041     109517009     www.legeartisaudit.com  
        office@parkerrussell.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Иван Илић Директор неограничено 0702978783435

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Иван Илић 0702978783435 50
Милица Видаковић 2309982795034 50

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже
Parker Russell International Limited, London, United Kingdom

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Сретен (Богосав) Јанковић 1000607
Александра (Вукашин) Самарџић 1013321
Иван (Слободан) Илић 1030115
Далибор (Велимир) Видаковић 1038919

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2705/2016-16     23.08.2016.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   30.08.2016.