Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

86

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

KLM AUDIT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

KLM AUDIT d.o.o.  

 

Нови Сад, Булевар Ослобођења 127/VII  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

021/3017-055  

 

 

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
21166472     109349214     www.klmaudit.co.rs  
        office@klmaudit.co.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Тања Митровић Директор неограничено 1006973177658
Анико Кокаи Лукић Директор неограничено 0211968805011

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Тања Митровић 1006973177658 50
Анико Кокаи Лукић 0211968805011 50

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Анико (Ференц) Кокаи Лукић 1011509
Тања (Саво) Митровић 1031316

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2616/2016-16     22.08.2016.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   30.08.2016.