Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

87

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Accounting and Finance Consulting d.o.o. Beograd

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

Accounting and Finance Consulting d.o.o.  

 

Београд, Милутина Миланковића 138/1  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

060/5507-737  

 

 

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
21206741     109590959      
        afc@afc.co.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Лариса Радмановић Директор неограничено 1209977715067

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Лариса Радмановић 1209977715067 51
Жељко Матијевић 2709971302816 49

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Лариса (Бранислав) Радмановић 1015816

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-3088/2016-16     19.09.2016.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   23.09.2016.