Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

88

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Друштво за ревизију, рачуноводство и консалтинг ИНВЕНТ РЕВИЗИЈА ДОО Нови Сад

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

ИНВЕНТ РЕВИЗИЈА д.о.о.  

 

Нови Сад, Бранимира Ћосића 2/3  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

021/4729-830  

 

021/4729-832  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
20428619     105658555      
        info.inventrevizija@gmail.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Гордана Јапунџић Директор неограничено 2710958805122

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Гордана Јапунџић 2710958805122 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Гордана (Бранко) Јапунџић 1010008
Јован (Владимир) Маринковић 1034217

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-3077/2016-16     14.09.2016.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   23.09.2016.