Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

89

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Предузеће за ревизију Аксиос ревизија д.о.о. Нови Сад

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

Аксиос ревизија д.о.о.  

 

Нови Сад, Хоповска 2  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

021/417-231  

 

021/417-231  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
21235865     109751507     www.aksiosrevizija.com  
        office@aksiosrevizija.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Љиља Орешчанин Директор неограничено 0306970295013

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Љиља Орешчанин 0306970295013 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља
Инвестдом д.о.о. Нови Сад, Петра Драпшина 49 Г1 Србија
LIVADA HERBAL TECHNOLOGY DOO Нови Сад, Петра Драпшина 49 Србија
GOLD STONE INVEST DOO Нови Сад, Ћирпанова 18 Србија
ЗОРАН ОРЕШЧАНИН АРХИТЕКТИ ДОО - У ЛИКВИДАЦИЈИ Нови Сад, Морнарска 3 Србија
GLOBAL AUDIT SERVICES d.o.o. Beograd Београд, Булевар деспота Стефана 12 Србија
Ороз и плот д.о.о. Нови Сад Нови Сад, Морнарска 3 Србија

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Љиља (Милош) Орешчанин 1007708
Бранкица (Бранко) Шаркић 1038119
Јована (Мирослав) Мутавчић 1038219
Младен (Светомир) Лазић 1041320

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-4472/2016-16     14.12.2016.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   22.12.2016.