Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

90

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Друштво са ограниченом одговорношћу "ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО" НИШ-МЕДИЈАНА

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО  

 

Ниш, Стевана Немање 7/1  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

018/305-724  

 

018-305-724  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
21267805     109923350     www.ijfr.rs  
        office@ijfr.rs ; ijfrnis@gmail.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Славко Станчић Директор неограничено 3012948730013
Никола Шофранац Директор неограничено 3110983710183

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Славко Станчић 3012948730013 4
Вељко Дунић 0612999780011 45
Драгољуб Драшковић 2308934910003 51

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Драгољуб (Митар) Драшковић 1007908
Никола (Предраг) Шофранац 1037018
Дејан (Мирослав) Благојевић 1041020
Викторина (Миливоје) Дунић 1041120

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-1169/2017-16     04.04.2017.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   11.04.2017.