Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

90

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Друштво са ограниченом одговорношћу "ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО" НИШ-МЕДИЈАНА

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО  

 

Ниш, Булевар Немањића 76/39  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

018/305-724  

 

018-305-724  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
21267805     109923350     www.ijfr.rs  
        office@ijfr.rs ; ijfrnis@gmail.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Слађана Величковић Директор неограничено 1001982817501
Славко Станчић Директор неограничено 3012948730013

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Слађана Величковић 1001982817501 51
Славко Станчић 3012948730013 4
Вељко Дунић 0612999780011 45

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Никола (Предраг) Шофранац 1037018
Слађана (Богдан) Величковић 1031816

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-1169/2017-16     04.04.2017.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   11.04.2017.