Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

91

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

RUBICON AUDIT & CONSULTING DOO NOVI SAD - U LIKVIDACIJI

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

RUBICON AUDIT & CONSULTING DOO NOVI SAD - U LIKVIDACIJI  

 

Нови Сад, Алмашка 1  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

062/774-181  

 

021/551-710  

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
20766387     107165941     www.rubiconaudit.com  
        office@rubiconaudit.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Јовица Божић Ликвидациони управник неограничено 3107974800144

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Јовица Божић 3107974800144 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља
МАРИЈА књиговодствени биро Нови Сад, Алмашка 1 Србија

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Јовица (Александар) Божић 1034016

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-1292/2017-16     26.04.2017.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   05.05.2017.