Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

94

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

MLN Audit & Advisory doo Beograd-Novi Beograd

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

MLN AUDIT & ADVISORY  

 

Београд, Булевар Михајла Пупина 3/2/10  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

063/359-526  

 

 

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
21448460     111245775     www.mlnaudit.com  
        office@mlnaudit.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Никола Миловановић Директор неограничено 1907983710351

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Никола Миловановић 1907983710351 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Никола (Зоран) Миловановић 1026914

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-1588/2019-16     23.04.2019.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   25.04.2019.