Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

95

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

Друштво за ревизију, рачуноводство и консалтинг НБЦ Ревизија д.о.о Београд

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

НБЦ ревизија  

 

Палмира Тољатија 44, Београд  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

+381637138619  

 

 

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
21483770     111446482      
        branada1@mts.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Нада Цицовић директор неограничено 1301950757519

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Нада Цицовић 1301950757519 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Нада (Коста) Цицовић 1036518

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-2788/2019-16     07.08.2019.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   07.08.2019.