Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

96

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

МОСТ РЕВИЗИЈА доо Београд-Раковица

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

МОСТ РЕВИЗИЈА д.о.о.  

 

Београд, Станка Пауновића Вељка 7А  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/3515-443  

 

 

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
21374539     110672484     www.mostrevizija.com  
        office@mostrevizija.com 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Александар Дукић Директор неограничено 2906970710279

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Александар Дукић 2906970710279 51
Небојша Станковић 2112976180003 49

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Небојша (Урош) Станковић 1012215
Александар (Миле) Дукић 1023115

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-3668/2019-16     18.09.2019.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   20.09.2019.