Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

97

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

COR Consult doo Beograd-Rakovica revizija računovodstveni poslovni poreski i finansijski konsalting

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

COR Consult д.о.о.  

 

Београд, Петра Јовановића 7/29  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

064/1776-767  

 

 

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
21514357     11636375     www.corconsult.org  
        office@corconsult.org 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Марија Бјелопавлић Директор неограничено 0712980787826

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Марија Бјелопавлић 0712980787826 100

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Љубинка (Десимир) Лаковић 1005908
Марија (Милован) Бјелопавлић 1031016

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-3805/2019-16     23.09.2019.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   25.09.2019.