Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

98

РЕГИСТАР ДРУШТАВА ЗА РЕВИЗИЈУ И
САМОСТАЛНИХ РЕВИЗОРА

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ

IB INTERBILANZ CONSULTING & AUDIT DOO BEOGRAD

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ   СЕДИШТЕ И АДРЕСА

IB INTERBILANZ CONSULTING & AUDIT д.о.о.  

 

Београд, Милентија Поповића 5В  

 

ПРАВНА ФОРМА   ТЕЛЕФОН   ФАКС
Друштво са ограниченом одговорношћу  

011/6557-043  

 

 

 
МБ   ПИБ   ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА И ЕЛ. ПОШТА
17539426     103266147     www.interbilanz.rs  
        office@interbilanz.rs 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ
Име Презиме Функција Овлашћење ЈМБГ
Филип Боршик Директор неограничено 0503984710226
Гордана Качавенда ДИректор неограничено 2512957177652

 

ОСНИВАЧИ
Име/Назив Матични број % Удела
Röthlin Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH FN 204060 p 85
Филип Боршик 0503984710226 15

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

ФИЛИЈАЛЕ/ПОВЕЗАНА ЛИЦА
Назив филијале/Повезаног лица Адреса Земља
Röthlin Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH Беч Аустрија
Andreas Röthlin Wien, Johann-Strauss-Gasse 27/12 Austria

 

ЧЛАНСТВА У МРЕЖИ
Назив мреже

 

 

РЕВИЗОРИ
Име и презиме Рег. број лиценце
Гордана (Лука) Качавенда 1023513

 

 

БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА О ИЗДАТОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ

401-00-4196/2019-16     25.10.2019.  

 

 

ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР   30.10.2019.