Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

101

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Мирјана  

 

Милан  

 

Баић  

 

АДРЕСА

Нови Сад, Тунислава Пауновића 28 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

 

 

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Društvo za reviziju računovodstvo i poresko savetovanje KLS REVIZIJA d.o.o. Beograd-Stari Grad 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Косовска 17/II 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1010123  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

19.04.2023.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

19.04.2026.