Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

102

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Бранислав  

 

Гојко  

 

Јовичић  

 

АДРЕСА

Зрењанин, Раде Кончара 13 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

023/535-039  

jovicic@revizija.co.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Привредно друштво за ревизију, рачуноводство и консалтинг "MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO" d.o.o. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Студентски трг 4 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1010208  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

08.07.2008.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

13.01.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

23.01.2020.