Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

107

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Иванка  

 

Светислав  

 

Кецић  

 

АДРЕСА

Нови Сад, Булевар цара Лазара 42 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

021/6612-891  

kecic@revizija.co.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Привредно друштво за ревизију, рачуноводство и консалтинг "MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO" d.o.o. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Студентски трг 4 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1010708  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

03.09.2008.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

23.03.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

10.04.2020.