Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

108

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Зоран  

 

Божидар  

 

Нешић  

 

АДРЕСА

 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

062/565-727  

 

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Društvo za reviziju i poslovno savetovanje Mazars d.o.o. Beograd 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Милутина Миланковића 7Ђ 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1010808  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

03.09.2008.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

05.09.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

23.10.2026.