Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

108

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Зоран  

 

Божидар  

 

Нешић  

 

АДРЕСА

Београд, Теразије 8 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3812-100  

znesic@deloittece.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за ревизију и консалтинг "DELOITTE" д.о.о. Београд 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Теразије 8 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1010808  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

03.09.2008.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

26.09.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

23.10.2020.