Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

6

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Сретен  

 

Богосав  

 

Јанковић  

 

АДРЕСА

Београд, Булевар Михајла Пупина 89/5 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/4285-565  

office@ivaudit.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Privredno društvo za reviziju I&V Audit d.o.o. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Булевар Михајла Пупина 89/5 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1000607  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

03.10.2007.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

08.11.2016.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

02.12.2019.