Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

109

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Наташа М.  

 

Миодраг  

 

Милојевић  

 

АДРЕСА

Београд, Тадеуша Кошћушка 78  

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3341-190  

natasa.milojevic@uhy-ekirevizija.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Preduzeće za reviziju UHY REVIZIJA d.o.o. Beograd 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Косовска 1/IV 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1010908  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

22.10.2008.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

19.10.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

06.11.2026.