Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

111

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Миливоје  

 

Радослав  

 

Нешовић  

 

АДРЕСА

Београд, Џона Кенедија 15 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

064/8203-853  

milivoje.nesovic@pwc.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за ревизију, рачуноводствене, финансијске и консалтинг услуге "PRICEWATERHOUSECOOPERS" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Омладинских бригада 88а 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације
The Association of Chartered Certified Accountants - Сертификат о чланству 0970964 Велика Британија

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1011108  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

19.11.2008.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

30.11.2017.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

14.12.2020.