Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

113

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Душан  

 

Слободан  

 

Томић  

 

АДРЕСА

Београд, Антифашистичке борбе 13А 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2095-800  

ey.office@rs.ey.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Предузеће за ревизију "ERNST & YOUNG" d.о.о. Београд 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Антифашистичке борбе 13А 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације
The Association of Chartered Certified Accountants - Сертификат о чланству 0948635 Велика Британија

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1011308  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

05.12.2008.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

24.01.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

10.02.2021.