Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

115

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Анико  

 

Ференц  

 

Кокаи Лукић  

 

АДРЕСА

Нови Сад, Ватрослава Јагића 40 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

064/1751-911  

office@klmaudit.co.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

KLM AUDIT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Нови Сад, Булевар Ослобођења 127/VII 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1011509  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

12.02.2009.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

14.03.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

07.04.2021.