Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

116

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Драгана  

 

Љубомир  

 

Станисављев  

 

АДРЕСА

Нови Сад, Булевар Ослобођења 33 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

021/4746-300  

office@panrevizija.co.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

PAN REVIZIJA PLUS DOO ZA REVIZIJU I KONSALTING NOVI SAD 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Нови Сад, Толстојева 6 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1011609  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

12.02.2009.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

30.03.2021.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

07.04.2024.