Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

117

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Саша  

 

Милутин  

 

Милинковић  

 

АДРЕСА

Београд, Слободана Перовића 5/25 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/2316-301  

info@milinkovicaudit.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Привредно друштво за ревизију, рачуноводство и консалтинг "MILINKOVIĆ AUDIT" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Слободана Перовића 5/25 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1011715  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

13.03.2015.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

21.03.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

13.03.2021.