Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

122

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Небојша  

 

Урош  

 

Станковић  

 

АДРЕСА

Београд, Косовска 41 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/6558-500  

nebojsa.stankovic@crowehorwath.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Crowe RS Advisory d.o.o. Beograd-Stari Grad 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Мајке Јевросиме 23 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1012215  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.05.2015.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.05.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.05.2021.