Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

125

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Јасмина  

 

Раденко  

 

Савчић  

 

АДРЕСА

Београд, Булевар М. Пупина 91/15 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3390-293  

revpluspro@sbb.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Друштво за рачуноводство и ревизију "Revizija Plus-Pro" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Војводе Добрњца 28 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1012509  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

13.04.2009.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

20.03.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

14.04.2021.