Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

8

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Милен  

 

Младен  

 

Татић  

 

АДРЕСА

Београд, Узун Миркова 3 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/6556-888  

office@konsrev.dfk.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Društvo za reviziju i konsalting DFK KONSULTANT - REVIZIJA d.o.o. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Булевар Михајла Пупина 117А 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1000816  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

14.12.2016.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

   

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

14.12.2019.