Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

132

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Милош  

 

Гојко  

 

Цветић  

 

АДРЕСА

Београд, Друга нова 30 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/4140-418  

milos.cvetic@prvarevizija.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Друштво за ревизију, рачуноводство и косалтинг "PRVA REVIZIJA" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Саве Машковића 3/10 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1013209  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

28.07.2009.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

19.07.2018.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

28.07.2021.