Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

137

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Савка  

 

Душан  

 

Латиновић  

 

АДРЕСА

Београд, Вељка Дугошевића 27ј 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3390-293  

office@revizijapluspro.co.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Друштво за рачуноводство и ревизију "Revizija Plus-Pro" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Војводе Добрњца 28 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1013709  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

09.10.2009.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

28.09.2016.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

09.10.2019.