Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

134

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Милош  

 

Трифун  

 

Петковић  

 

АДРЕСА

Београд, Голсвордијева 27 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/4061-364  

office@savicadoo.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Друштво за ревизију, рачуноводство и консалтинг "SAVICA" d.о.о. 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Вишњица, Маршала Тита 121 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1013409  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

09.10.2009.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

13.09.2016.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

09.10.2019.