Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

136

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Слађана  

 

Миодраг  

 

Дукић  

 

АДРЕСА

Београд, Станка Пауновића Вељка 19 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/4409-880  

office@nexiastar.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

Preduzeće za reviziju, računovodstvene i poreske usluge NEXIA STAR doo Beograd 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Јужни Булевар 86/12 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1013609  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

09.10.2009.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

09.12.2016.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

16.12.2019.