Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

142

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Грозда  

 

Ђорђе  

 

Василев  

 

АДРЕСА

Београд, Загорска 38 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

021/6544-250  

centarzareviziju@gmail.com  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

CENTAR ZA REVIZIJU I EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA d.o.o.  

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Нови Сад, Валентина Водника 8 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1014209  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

23.11.2009.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

24.11.2016.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

24.11.2019.