Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

149

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Игор  

 

Милан  

 

Радмановић  

 

АДРЕСА

Београд, Шпанских бораца 72 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

011/3281-462  

igor.radmanovic@bdo.co.rs  

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

DRUŠTVO ZA REVIZIJU BDO DOO, BEOGRAD 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Београд, Кнез Михаилова 10/3 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1014910  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

18.02.2010.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

08.03.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

19.02.2026.