Комора овлашћених ревизора

Рб. уписа

153

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИРАНИХ
ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА

 
ИМЕ   ОЧЕВО ИМЕ   ПРЕЗИМЕ

Зорица  

 

Миодраг  

 

Димитријевић  

 

АДРЕСА

Београд, Радничка 45 

 

ПОСЛОВНИ ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

 

 

 

ДРЖАВЉАНСТВО
Србије  

 

ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИЈУ У КОМЕ ЈЕ ЗАПОСЛЕН

CENTAR ZA REVIZIJU I EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA DOO NOVI SAD 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ДРУШТВА

Нови Сад, Народног фронта 23д/III/318 

 

ОСТАЛЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ
Назив органа Рег. број Земља регистрације

 

 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ

1015310  

 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ

21.04.2010.    

 

ДАТУМ ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

28.03.2023.    

 

ДАТУМ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

22.04.2026.